Általános Szerződési Feltételek

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, Felhasználási Feltételek) tartalmazza a www.loose.hu címen található weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó, Ügyfél, Fogyasztó) általi használatának feltételeit.
Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.
A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról, az alábbi linken: https://www.loose.hu/adatkezelesi-es-adatvedelmi-szabalyzat. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésre.
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Jogi szempontból a Webáruházban leadott megrendelés ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül. Jelen ÁSZF letölthető az oldal alján található linken keresztül.


I. 
ALAPADATOK

 

A Webáruházat Dr. Móra Balázs e.v. üzemelteti és fejleszti (a továbbiakban Üzemeltető, Szolgáltató).
Adószám: 68971870-1-41
Nyilvántartási szám: 52513352
Nyilvántartásba vevő szerv: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29. A. Ü-1.
Helyi önkormányzat nyilvántartási száma: XIII/13420/2018/B
(üzleti tevékenységet a Szolgáltató a Székhelyen nem végez)
Levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29. A. Ü-1.
Elektronikus levelezési cím: hello@loose.hu
Telefonszám: +36 30 872 4858
Bankszámlaszám: 10700141-55454423-51100005
Számlavezető pénzintézet: CIB Bank
A szerződés nyelve: magyar

A tárhelyszolgáltató neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
A tárhelyszolgáltató székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u 4. X. em. 241.
A tárhelyszolgáltató telephelye: 1097 Budapest, Vaskapu utca 20.
A tárhelyszolgáltató adószáma: 14571332-2-42
A tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma: 01- 09-909968
A tárhelyszolgáltató e-mail címe: support@tarhely.eu
A tárhelyszolgáltató internetes elérhetősége: www.tarhely.eu

 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

 1. A Felhasználási Feltételek hatálya

 

1.1. Jelen Felhasználási Feltételek a www.loose.hu weboldal használata és az azon elérhető szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.

1.2. A jelen felhasználási feltételek 2018. május hó 2. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

1.3. Az Üzemeltető jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

1.4. A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Felhasználási Feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1. Felelősség

 

2.1. A Felhasználó, amennyiben belép a www.loose.hu weboldalra, és annak tartalmát bármilyen módon olvassa a Felhasználási Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felhasználási Feltételek elfogadása feltételét képezi a www.loose.hu weboldal használatának. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a www.loose.hu weboldal tartalmának megtekintésére.

2.2. A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

2.3. Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

2.4. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

2.5. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

2.6. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

2.7. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Üzemeltetőnek. Ha az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.8. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a www.loose.hu weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.

2.9. Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a www.loose.hu. weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes és folyamatos. A hozzáférés Üzemeltetőnek fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért az Üzemeltető kizárja a felelősséget.

 

 1. Szerzői jogok

 

3.1. Az Üzemeltető fenntart magának minden jogot a www.loose.hu weboldalon, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

3.2. Tilos a www.loose.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének többszörözése, más módon való felhasználása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül.

3.3. A Felhasználó a Honlap egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

3.4. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Webáruház adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Üzemeltető külön engedélyt ad.  Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő jogainak bármely más módon történő megsértése sem engedélyezett.

3.5. Tilos továbbá a Webáruház tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Webáruház vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

3.6. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Webáruház adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

3.7. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

3.8. Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a www.loose.hu domain nevére, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

3.9. A www.loose.hu név és logo szerzői jogi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag az Üzemeltető írásos hozzájárulásával lehetséges.

3.10. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat keretei között korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

 1. Vegyes Rendelkezések

 

4.1. Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

4.2. Amennyiben az Üzemeltető a Felhasználási Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy az Üzemeltető egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Felhasználási Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4.3. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

4.4. A Szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

4.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

4.6. A Webáruházban megvásárolható termékek közül egyik sem játék, használatuk 4 éven aluli gyermekek számára nem javasolt. 4 éves kor feletti gyermekek esetén a megvásárolt kiegészítő viselése szülői felügyelet mellett történjen. A karkötők kizárólag csuklón viselhetők.

 

III. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

 

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

1.1. A www.loose.hu weboldalon minőségi kiegészítőket és ékszereket vásárolhatnak az érdeklődők.

1.2. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendő bruttó árak, melyek nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

1.3. A Webáruházban az Üzemeltető részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek kis mértékben eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Az egyes monitorok, kijelzők a színeket a valóságostól eltérő módon jeleníthetik meg.

1.4. Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

 1. A Webáruházban történő vásárlás

 

2.1. Regisztráció a honlapon

 

A Honlap tartalmának megtekintésének, valamint a Honlapon történő megrendelésnek a regisztráció nem feltétele. A Felhasználó regisztrálni a Webáruház Kezdőlapján található „Fiókom” menüpontra kattintva, a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud. A Regisztráció két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. Az Ügyfél a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Honlapon közzétett Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága szerepel. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy a Felhasználónak a „Más címre kérem a szállítást!” szöveg melletti jelölő négyzetre való kattintással lehetősége van a számlázási címtől eltérő szállítási címet megadnia. A regisztráció sikeréről a Felhasználó e-mailben értesítést kap.

A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a hello@loose.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Üzemeltető köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Üzemeltetőt.

A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

2.2. Az Üzemeltetőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik. Az Üzemeltető minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására a „Fiókom” menüpont alatt történő bejelentkezés után a „Fiókadatok” és „Címek” menüpontokra történő kattintást követően van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Az Üzemeltetőt a regisztrált adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

2.3. Megrendelés

 

A Holnapon történő megrendeléshez regisztráció nem kötelező, így a Felhasználó regisztráció nélkül is, bármikor megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. A Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. A Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

A Felhasználó a „Kosárba rakom” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, majd a megjelenő „Kosár” oldalon tudja megadni a termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. A termékek kosárba helyezése még nem jelent vásárlási kötelezettséget, vagy a Felhasználó rendelésének automatikus rögzítését, továbbítását. A kosár tartalmának megtekintéséhez a „Kosár” menüpontra kell kattintania a Felhasználónak, mely az oldal tetején, jobb oldalon található. Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tudja kosarának tartalmát, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a piros X ikonra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, mely bruttó összeg. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, kivéve, ha ez a végső fizetési oldalon máshogy nem olvasható.

Amennyiben a Felhasználó nem kíván tovább válogatni a termékek között, akkor a Kosár oldalon, a kosár tartalma alatt megtalálható „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva megkezdheti a megjelenő adatlap (a továbbiakban Megrendelési adatlap) kitöltését és így a megrendelési folyamatot. Ha a Felhasználó rendelkezik kuponkóddal, akkor itt érvényesíteni tudja a kupon kód megadásával. A Megrendelési adatlapon a Felhasználónak meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat, a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. A szállítás módja minden esetben postai kézbesítés ajánlott küldeményként. A szállítási díj a részösszeg alatt kerül feltüntetésre. Fizetés bankkártyával, előre feltöltött Barion egyenleggel vagy PayPal-lal lehetséges. Fontos, hogy a vásárlás folytatásához és a megrendelés véglegesítéséhez a Felhasználó ismeri és elfogadja a hatályos ÁSZF-et. A megrendelés véglegesítése és elküldése a „Megrendelés és fizetés” gombra kattintva történik, amely szerződéses ajánlatnak minősül és a Felhasználó számára fizetési kötelezettséggel jár együtt. Ezt követően a Felhasználót korábbi választásától függően a Barion vagy a PayPal bizonságos fizetési oldalára irányítjuk át, ahol megadhatja a fizetéshez szükséges adatokat. A fizetést követően a rendszer a képernyőn keresztül és egy automatikus emailben értesíti (visszaigazolás) a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.

A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Fiókom” menüpontra kattintva bejelentkezés után. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését.

Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Honlapon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Fizetés kezdeményezését követően, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9-17 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés.

Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az Alapadatok pontban találja.

 

2.4. Kuponok

 

A kuponok kedvezményeket biztosítanak, melyek által csökkenthető a vásárlás összege. A kuponokhoz különböző promóciók révén lehet hozzájutni. A kuponok felhasználásakor a kupon kódját kell megadni a kosár tartalma alatt vagy a Pénztár oldalon majd a „Kupon beváltása” gombra kell kattintani a megrendelés véglegesítését megelőzően. Ezt követően automatikusan levonásra kerül a végösszegből a kupon értéke. Az utalvány készpénzre nem váltható, részteljesítés nem lehetséges. Egy vásárlás alkalmával csak egyféle kedvezmény vehető igénybe, a különböző kedvezményt biztosító kuponok egymással és más kedvezménnyel nem vonhatóak össze, kivéve ha ennek ellenkezője fel van tüntetve a Webáruházban vagy a kupon leírásában.

 

2.5. Adatbeviteli hibák javítása

 

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A megrendelés elküldése előtt a Pénztár oldalon az Ügyfél az adatbeviteli mezőkben esetlegesen már szereplő információkat tudja törölni, módosítani, kiegészíteni, áttekintheti a számlázási és szállítási adatokat, megadhat a számlázási címtől eltérő szállítási címet, áttekintheti a rendelés tartalmát. Amennyiben az Ügyfél a rendelés tartalmát szeretné módosítani, azt a Kosár oldalon teheti meg. Itt a termék mellett lévő piros X ikonra kattintva eltávolíthatja az adott terméket/termékeket a kosárából, vagy módosíthatja a termék(ek) mennyiségét is.

 

2.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruházban végrehajtott megrendelést követően a visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre ill. termékekre közötte és a Szolgáltató között távollevők között kötött adás-vételi szerződés jön létre.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruházban történt vásárlása fizetési kötelezettséget von maga után.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

2.7. Fizetés

 

A Felhasználó a rendelés értékét bankkártyával, előre feltöltött Barion egyenleggel vagy PayPal-on keresztül fizeti meg a Barion, illetve a PayPal fizetési rendszerén keresztül online.
A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, mely kényelmes és biztonságos bankkártyás, és előre feltöltött egyenleggel történő online fizetési módokat biztosít. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi, a 2011-es Elektronikus Pénzről szóló EU direktíva és a 2013. évi CCXXXV. törvény alapján, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013, intézmény azonosítója: 25353192.
Bankkártyás fizetéskor bankkártya adatok Webáruházunkhoz soha nem jutnak el, fizetéskor a Felhasználót a Barion nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő weboldalára irányítjuk át, ahol a fizetéshez szükséges adatok megadása történik.

Webáruházunkban elfogadott bankkártya típusok:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • Maestro
 • American Express

Feltöltött Barion egyenleggel történő fizetéshez Barion tárca megléte szükséges, melyet a Felhasználó, amennyiben nem rendelkezik vele, ingyenesen nyithat a https://secure.barion.com/ címen. A tárca feltöltése a kívánt összeggel háromféleképpen történhet: meglévő bankszámláról átutalással, bankkártyával vagy készpénz befizetéssel. A pontos részleteket illetően kérjük tájékozódjon a Barion hivatalos weboldalán.

A PayPal elektronikus pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi vállalkozás. A PayPal-lal történő fizetés előfeltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen PayPal fiókkal. A PayPal elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet azok hitel- vagy bankkártyás fizetéssel, banki átutalással vagy inkasszómegbízással tölthetnek fel lakossági vagy céges bankszámlájukról. Internetes vásárlások során nincs szükség bizalmas bankkártya vagy számla adatokat megadni, ill. továbbítani, ehelyett elegendő a PayPal felhasználói név, valamint a jelszó megadása a fizetés lebonyolításához. A pontos részleteket illetően kérjük tájékozódjon a PayPal hivatalos weboldalán.

 

2.8. Számla

 

A megrendelt termékek kiszállításakor, vagy azt megelőzően a Szolgáltató digitális aláírással és időbélyeggel hitelesített elektronikus számlát (e-számla) küld a Felhasználó részére.

 

2.9. Szállítás

 

A Webáruházban leadott rendelések kiszállítása a Magyar Posta igénybevételével történik ajánlott postai küldeményként, az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A Magyar Posta hétfőtől péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben a Felhasználó kiszállításkor nem tartózkodik a rendelés során megadott szállítási címen, akkor a küldemény a helyi postán átvehető, amiről a kézbesítő a levélszekrényben értesítést hagy.

 

2.10.  Szállítási költségek

 

A szállítási díj az ország egész területén bruttó 499 Ft.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

2.11. Szállítási határidő

 

A megrendelések jelentős részének kiszállítása megtörténik 2-3 munkanapon belül. A Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

2.12. Személyes átvétel

Személyes átvételre nincs lehetőség.

 

 1. Elállási jog

 

3.1. A Polgári törvénykönyv 8:1§ 3. pontja szerinti természetes személy Fogyasztót a Webáruházon keresztül kötött szerződése kapcsán elállási jog illeti meg.

3.2. Termék értékesítésre irányuló szerződés esetén a Fogyasztót 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

3.3. A Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

3.4. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

3.5. A Fogyasztó elállási vagy felmondási jogát nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
3.6. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF I. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is: Ellálási Nyilatkozat Minta.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási, felmondási jogát határidőben, a jogszabályokkal összhangban gyakorolta.

3.7. A Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

3.8. A Fogyasztó kötelezettségei elállása esetén

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie.

A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

3.9. A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát

– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállásra, felmondásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
– olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
– lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási, felmondási jogát.

 

 1. Szavatosság

 

4.1. Kellékszavatosság

 

4.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

4.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

4.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

4.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

4.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

4.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

4.2. Termékszavatosság

 

4.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 4.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

4.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

4.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

4.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

4.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

4.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

4.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

4.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

4.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

4.3. Jótállás 

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásával kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A Szolgáltató a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Felhasználó a terméket átveszi.

Jótállás esetén a Felhasználót ugyanazon jogok illetik meg, mint az 4.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a 4.1 és a 4.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
– elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
– ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és az azon megjelölt szervizben közvetlenül (is) érvényesíthető. Jótállási jegy a Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

 

4.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

Szavatossági és jótállási igényeit a Felhasználó jelezheti és érvényesítheti:

Levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29. A. Ü-1.
E-mail cím: hello@loose.hu

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

 

5.1. Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

 

5.1.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

5.1.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://www.ec.europa.eu/odr.

Az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, melynek keresztül a fogyasztók online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat rendezhetik egy regisztrációt követően kitöltött kérelemmel, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók anélkül tudják érvényesíteni jogaikat, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha a fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a fogyasztó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt független vitarendezési testületet.

5.1.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

5.1.4. Bírósági eljárás kezdeményezése
Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

5.2. Panaszügyintézés

 

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltató felé az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29. A. Ü-1.
Telefonszám: +36 30 872 4858
E-mail cím: hello@loose.hu

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató lehetőség szerint azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 5.2. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 9:00-17:00 óra között fogadja.

 

Budapest, 2018. május 15.

 

Általános Szerződési Feltételek letöltése

Pin It on Pinterest